Poplatky Mudroňova – TO, LDO, HO

Poplatky zahŕňajú vyučovanie v zvolenom odbore podľa časovej dotácie predmetov na základe schváleného Štátneho vzdelávacieho programu pre umelecké vzdelávanie (ISCED B), s kvalifikovaným pedagógom individuálneho, alebo skupinového vyučovania.

Ceny štúdia vo všetkých odboroch :

Prípravné ročníky: 50,- EUR/polročne

1.-8. ročník: 75,- EUR/polročne

II. stupeň štúdia: 175,- EUR polročne

Školné sa platí polročne, so splatnosťou 30. 9. 2018 za 1. polrok školského roku 2018/2019; so splatnosťou 31. 1. 2019 za 2. polrok školského roku 2018/2019. 

Školné sa platí prevodom na účet v UniCredit Bank,  IBAN: SK61 1111 0000 0011 16016025,

do poznámky pripíšte meno a priezvisko dieťaťa, odbor, do ktorého je prihlásené a pobočku v tvare MENO-PRIEZVISKO-spev/tanec/divadlo-MUDR.

Pri vzdelávaní Vášho dieťaťa  na zvolený odbor si  môžete uplatniť vzdelávací poukaz, vydaný základnou školou, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Vzdelávací poukaz má hodnotu 32 € na jeden školský rok 2018/2019. Uplatniť si môžete  v prvom  polroku 16 € a neskôr v druhom polroku rovnako 16 €. Tieto sumy sa odrátajú z Vášho poplatku za štúdium dieťaťa.   Vzdelávací poukaz si treba vyzdvihnúť od triednej učiteľky Vášho dieťaťa v škole a priniesť ho osobne pedagógovi Vášho dieťaťa v SZUŠ TALENTINA,  najneskôr do 23.09.2018, inak ho nebude možné uplatniť.

Súrodencom poskytujeme zľavu 10% pre druhé a každé ďalšie prihlásené dieťa.