Poplatky za štúdium

Poplatky zahŕňajú vyučovanie v zvolenom odbore podľa časovej dotácie predmetov na základe schváleného Štátneho vzdelávacieho programu pre umelecké vzdelávanie (ISCED B), s kvalifikovaným pedagógom individuálneho, alebo skupinového vyučovania.

Cena štúdia vo všetkých odboroch:

Prípravný ročník – 8. ročník I. stupňa štúdia: 100,- EUR/polročne

 

Školné sa platí polročne, so splatnosťou 15. 10. 2023 za 1. polrok školského roku 2023/2024; so splatnosťou 15. 2. 2024 za 2. polrok školského roku 2023/2024. 

Školné sa platí prevodom na účet v UniCredit Bank,  IBAN: SK61 1111 0000 0011 160 160 25, do poznámky pripíšte meno a priezvisko dieťaťa, odbor, do ktorého je prihlásené a pobočku v tvare MENO-PRIEZVISKO-HO/TO/LDO-OST/MUD.

Pri vzdelávaní Vášho dieťaťa  na zvolený odbor si  môžete uplatniť vzdelávací poukaz, vydaný základnou školou, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Vzdelávací poukaz má hodnotu 32 € na jeden školský rok 2023/2024. Uplatniť si môžete  v prvom  polroku 16 € a neskôr v druhom polroku rovnako 16 €. Tieto sumy sa odrátajú z Vášho poplatku za štúdium dieťaťa.

Vzdelávací poukaz je potrebné  vyzdvihnúť od triednej učiteľky Vášho dieťaťa v škole a priniesť ho osobne pedagógovi Vášho dieťaťa v SZUŠ TALENTINA, najneskôr do 25.09.2023, inak ho nebude možné uplatniť.

Pri prihlásení viacerých detí poskytujeme zľavu 10% z poplatku pre druhého a každého ďalšieho súrodenca.