Vzdelávacie poukazy na rok 2022/2023

V týchto dňoch Vám deti prinášajú vzdelávacie poukazy, ktoré môžete uplatniť aj v našej základnej umeleckej škole, ktorá je ich oprávneným prijímateľom.

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra príslušného školského roka a vzdelávacie poukazy prijímame ako poskytovateľ záujmového vzdelávania  do 25. septembra príslušného školského roka.

Na rok 2022 má vzdelávací poukaz hodnotu 32,- EUR. V prvom polroku sa Vám po predložení vzdelávacieho poukazu odpočítame z poplatku za umelecké vzdelávanie sumu 16,- EUR, v druhom polroku to bude suma podľa výšky dotácie na rok 2023, zverejnenej na stránke Ministerstva školstva, vedy, výchovy a športu SR na rok 2023.  Vzdelávacie poukazy je potrebné priniesť priamo pedagógovi základnej umeleckej školy na vyučovanie – najneskôr však  do 25. 9. 2022.

Využite naplno prostriedky, ktoré Vám poskytuje štát na umelecké vzdelávanie Vašich detí!